A Better World Foundation
 

 SOGK....Frank Cameron Centrum

2015 

A Better World Foundation is een stichting die zich inzet voor de sociaal economisch zwakkeren alsmede de kansarmen onder ons. Zij wil de zelf redzaamheid van mensen, groot en klein, stimuleren.
Na de zeer geslaagde “Grote Verwendag” voor de valide, minder valide en bedlegerige bejaarde bewoners van Huize Ashiana te Suriname op 27 november 2012, wil zij zich nu inzetten voor gehandicapte jongeren.
Tijdens de jaarvergadering van 5 februari 2015 heeft het Bestuur unaniem besloten om de S.O.G.K (Stichting Ontspanningsoord Gehandicapte Kinderen) in de Republiek Suriname te Geyersvlijt, te helpen. De S.O.G.K. bestaat reeds vanaf 15 februari 1985 en zet zich in voor het welzijn van jongeren met een beperking. De jongelingen die dagelijks worden opgevangen worden onderricht in zelfredzaamheids-trainingen op het gebied van educatie-, ambachtelijke- en sportvorming.


De S.O.G.K. beschikt op dit moment niet over 24-uurs opvang mogelijkheden voor de pupillen die het dagverblijf bezoeken. Na diverse onderhandelingen met sponsoren en partijen, zijn er 2,1 woningen gerealiseerd op het terrein van de stichting!
De woningen zullen onderdak bieden aan jonge volwassenen die bij de S.O.G.K in training zijn en nu zelfstandig gaan wonen. Deze pupillen zijn ook arbeiders in het oord en doen ook aan sport!
Een van deze bewoners is een internationale Paralympisch atleet en heeft reeds aan verschillende internationale wedstrijden deel genomen. In augustus 2015 zal hij meedoen aan de wedstrijden in Toronto. Aansluitend zal hij deelnemen aan de wedstrijden in Brazilë, samen met andere Surinaamse sporters met een lichamelijke beperking!!
Deze stichting, S.O.G.K. is momenteel ook bezig met de voorbereidingen voor afvaardiging van een aantal sporters met een verstandelijke beperking, naar de wedstrijden in Los Angeles- USA in juli 2015!
Om dit alles mogelijk te maken, moeten deze 2 woningen volledig ingericht worden zodat de pupillen op het complex kunnen wonen, hun trainingen kunnen volgen en arbeid kunnen verrichten op het complex.
De stichting is volledig afhankelijk van donaties en giften. Redenen voor A Better World Foundation om met ons allen deze 2,1 woningen helemaal in te richten. Voor deze actie hebben wij € 7.200,= nodig. Indien wij meer geld ophalen, willen wij ook weer de 320 bejaarde bewoners van huize Ashiana trakteren op authentieke surinaamse gerechten!! De planning is om eind april 2015 dit project te realiseren!
Maar, lieve mensen, willen jullie ons helpen, dit mooie project gezamenlijk voor elkaar te krijgen? Dat zou waanzinnig zijn!


A Better World Foundation is a foundation that is committed to the socio-economically weak and the underprivileged among us. She wants to encourage the self-reliance of people, large and small
After the very successful “Great Pampering Day” for the able-bodied, disabled and bedridden elderly residents of Huize Ashiana in Suriname on November 27, 2012, she now wants to work for disabled young people.
During the annual meeting of February 5, 2015, the Board unanimously decided to help the S.O.G.K (Stichting Relaxation Center for Handicapped Children) in the Republic of Suriname in Geyersvlijt. The S.O.G.K. has existed since February 15, 1985 and is committed to the well-being of young people with disabilities. The young people who are cared for every day are instructed in self-reliance training in the field of education, craft and sports training.

The S.O.G.K. does not currently have 24-hour care options for pupils who visit the day care center. After various negotiations with sponsors and parties, 2.1 homes have been built on the foundation's grounds!
The homes will provide shelter for young adults who are in training at the S.O.G.K and who will now live independently. These pupils are also workers in the resort and also participate in sports!
One of these residents is an international Paralympic athlete and has already participated in several international competitions. In August 2015 he will compete in the competitions in Toronto. He will then participate in the competitions in Brazil, together with other Surinamese athletes with a physical disability!!
This foundation, S.O.G.K. is currently also preparing to send a number of athletes with intellectual disabilities to the competitions in Los Angeles-USA in July 2015!
To make all this possible, these 2 homes must be fully furnished so that the pupils can live on the complex, follow their training and do work on the complex.
The foundation is completely dependent on donations and gifts. Reasons for A Better World Foundation to work together to fully furnish these 2.1 homes. We need €7,200 for this promotion. If we raise more money, we would also like to treat the 320 elderly residents of the Ashiana home to authentic Surinamese dishes!! The plan is to realize this project at the end of April 2015!
But, dear people, would you like to help us realize this beautiful project together? That would be crazy!


 

Doneren aan ABWF/Donate to ABWF