A Better World Foundation
 


De missie/The mission

De Stichting stelt zich ten doel, het ondersteunen van mensen die in een sociaal – economisch zwakke positie verkeren alsmede het ondersteunen van dieren in nood.

A Better World Foundation is een stichting die zich inzet voor de sociaal economisch zwakkeren en kansarmen onder ons.  Zij wil de zelfredzaamheid van mensen groot en klein, stimuleren!

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • het opzetten van sociaal-economische projecten
 • fondswervingen
 • het mede helpen opzetten van educatieve projecten


De Stichting beoogt niet het maken van winst!

Sinds 2012 zijn er al verschillende initiatieven ondernomen, en projecten gestart om een bijdrage te leveren aan de zelfredzaamheid van de kwetsbare en kansarmen mensen onder ons.


Enkele voorbeelden hiervan zijn:


 • KinderhuisMariaHoeve te Lelydorp - Rep. Suriname.
 • Bejaardenhuis Wisma Kasih Agape in Indonesië
 • Weeshuis Karena Doa in Indonesië.


The Foundation's goal is to support people who are in a socially and economically weak position as well as to support animals in need.


A Better World Foundation is a foundation that is committed to helping the socio-economically weak and underprivileged among us. 

She wants to stimulate the self-reliance of people large and small!

The foundation tries to achieve this goal, among other things:


 • setting up socio-economic projects
 • fundraising
 • helping to set up education projects


The Foundation does not aim to make a profit!

Since 2012, various initiatives have been taken and projects started to contribute to the self-reliance of the vulnerable and underprivileged people among us.


Some examples of this are:

 • Children's homeMariaHoeve in Lelydorp - Rep. Suriname.
 • Wisma Kasih Agape retirement home in Indonesia
 • Karena Doa orphanage in Indonesia.


Doelstellingen/GOALS

ABWF streeft elk jaar naar nieuwe doelstellingen: zie onze NIEUWS PAGINA


Every year ABWF sets new objectives: look at our NEWS PAGE


Doneren aan ABWF/Donate to ABWF